Zgoda na pliki cookies

Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom lepsze i bardziej odpowiednie wrażenia z przeglądania witryny. Czytaj więcej...

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I. Podstawa prawna.
Na podstawie art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej zwane RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych przez MEB Technical sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

II. Dane Administratora.
Administratorem danych osobowych jest MEB Technical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, KRS: 0000390497, NIP: 7543047541, REGON: 160518170. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@meb-group.eu oraz pod numerem telefonu: 696 935 296

III. Cele przetwarzania danych osobowych.
Administrator może przetwarzać dane osobowe:
1) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); a) podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale jest warunkiem podjęcia działań przed zawarciem umowy a następnie zawarcia tej umowy; b) bez podania danych zawarcie umowy nie będzie możliwe;
2) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora; a) przetwarzanie jest w tym przypadku niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); b) prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest promowanie (marketing) jego produktów i usług; c) przetwarzanie danych w celu przesyłania treści marketingowych mailowo lub przekazywania ich telefonicznie będzie miało miejsce tylko jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych mailowo lub odpowiednio na korzystanie z jej numeru telefonu w celach marketingowych; d) podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne; e) w przypadku braku podania danych osobowych takich jak numeru telefonu lub adresu e-mail osoba, której dane dotyczą nie będzie otrzymywała treści marketingowych;
3) w celu prowadzenia i obsługi publicznych profili w mediach społecznościowych i portalach takich Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn; a także stronie www a) przetwarzanie jest w tym przypadku niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); b) prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest promowanie (marketing) jego produktów i usług, umożliwienie użytkownikom nawiązywania kontaktu z Administratorem, informowanie o działaniach prowadzonych przez Administratora, prowadzenie statystyk i analiz; c) podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne; d) w przypadku braku podania danych osobowych nawiązywanie interakcji z Administratorem za pośrednictwem mediów społecznościowych i portali nie będzie możliwe;
4) w celu odpowiedzi na zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora (mailowo, internetowo, telefonicznie lub pocztą tradycyjną); a) przetwarzanie jest w tym przypadku niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); b) prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest odpowiadania na kierowane do niego zapytania lub korespondencję; c) podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne; d) w przypadku braku podania danych osobowych Administrator nie będzie mógł odpowiedzieć na skierowane do niego zapytanie lub korespondencję;
5) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów; a) przetwarzanie jest w tym przypadku niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); b) prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja swoich praw (na przykład dochodzenie należności) w przypadku ewentualnego sporu; c) w przypadku tego celu przetwarzania Administrator będzie dysponował już danymi osobowymi Klienta, w związku z zawartą z Klientem umową;
6) w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez Klientów oraz realizacji zobowiązań wynikających z przepisów o rękojmi, co jest obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); a) w przypadku tego celu przetwarzania Administrator będzie dysponował już danymi osobowymi Klienta, w związku z zawartą z Klientem umową; brak podania danych uniemożliwiłby zawarcie umowy; b) podanie innych danych osobowych może być jednak konieczne do rozpatrzenia reklamacji lub realizacji zobowiązań wynikających z przepisów o rękojmi, ale będzie to zależeć od konkretnej sytuacji;
7) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co jest obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); a) podanie danych, które są przetwarzane w tym celu (np. danych faktury) jest wymogiem ustawowym; b) brak podania danych uniemożliwiłby zawarcie umowy lub w konkretnym przypadku wystawienie faktury;
8) w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych; a) podstawą prawną w zakresie obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych - jest podjęcie przez Administratora działań na żądanie kandydata na pracownika (tj. rozpatrzenia zgłoszenia do pracy), przed ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) podstawą prawną w zakresie procesów rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone w przyszłości – jest wyrażona przez kandydata na pracownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); c) podanie danych osobowych jest dobrowolne; d) brak podania danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.

IV. Dalsze udostępnianie danych osobowych.
Administrator może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którzy przetwarzają dane w imieniu Administratora lub przetwarzają dane osobowe jako odrębni, niezależni administratorzy. Administrator udostępnia odbiorcom dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych).

V. Przekazywanie danych poza EOG.
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Okres przechowywania danych osobowych jest ściśle powiązany z celem ich przetwarzania, dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres, który wynika z celu w jakim zostały zebrane.
Dane osobowe przetwarzane:
1) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy – będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia podjęcia tych działań, o ile nie doszło do zawarcia umowy;
2) w celu wykonania umowy – będą przechowywane przez okres w jakim umowa jest realizowana i przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń przedłużony o rok; przedłużenie o rok wynika z faktu, że Administrator mógłby się dowiedzieć o zgłoszeniu do niego roszczeń już po upływie okresu przedawnienia (np. przez doręczeniu mu pozwu);
3) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – będą przechowywane do momentu: a) zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w takim przypadku dane będą przechowywane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub b) cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;
4) w celu prowadzenia i obsługi publicznych profili w mediach społecznościowych i portalach – będą przechowywane do momentu: a) zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w takim przypadku dane będą przechowywane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub b) podjęcia przez osoby, których dane dotyczą działań takich jak zaprzestanie śledzenia profilu Administratora;
5) w celu odpowiedzi na zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora – będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w takim przypadku dane będą przechowywane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania;
6) w celu: a) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów; b) przyjmowania i rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez Klientów i realizacji zobowiązań wynikających z przepisów o rękojmi; będą przechowywane przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń przedłużony o rok; przedłużenie o rok wynika z faktu, że Administrator mógłby się dowiedzieć o zgłoszeniu do niego roszczeń już po upływie okresu przedawnienia (np. przez doręczeniu mu pozwu);
7) w celu: w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i rachunkowości – będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
8) w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych – będą przechowywane przez okres 2 lat od ich zebrania, jeżeli kandydat na pracownika wyraził stosowną zgodę; jeśli zgoda nie została wyrażona, dane osobowe są usuwane niezwłocznie po zakończeniu danego procesu rekrutacji.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą.
Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przeniesienia danych osobowych;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do cofnięcia zgody dotyczy również zgody na otrzymywanie informacji handlowej i zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń dla celów marketingu bezpośredniego.
9) W celu wykonania swoich praw Klienci, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Administrator nie podejmuje wobec osób, których dane dotyczą decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

IX. Pliki cookies.
1) Gdy korzystasz z naszego serwisu, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszym serwisie. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym - przeglądarce internetowej, z której korzystasz.
2) Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania Twojego z nich korzystania. Niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach mogą nie działać, jeżeli nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookies.
3) Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
4) Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam wspierać komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu.
5) Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie serwisów i zwiększyć komfort z nich korzystania.
6) Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.
7) Wybranie wyłącznie plików cookies niezbędnych do działania witryny umożliwia zaznaczenie odpowiedniej opcji na cookie bannerze wyświetlającym się na naszej stronie internetowej.